Oznam pre študentov KTVŠ


Golf

Cieľ aktivity: predmet je určený študentom, ktorí majú záujem získať a zdokonaliť svoje praktické skúsenosti  a vedomosti z golfu.

Kde:  GCC Hron-Tri Duby  www.golf-hron.sk

Stručná osnova aktivity: základné odborné zručnosti z golfu. 

Hodnotenie: na základe aktívnej účasti na hodinách minimálne 65% .

Náročnosť: bez obmedzení

K tomuto predmetu zatiaľ nebolo spustené prihlasovanie.